Všeobecné podmínky používání

 1. Úvodní ustanovení
  1. Kvalitnidoucovani.cz je internetová stránka provozována společností meetnlearn s.r.o., se sídlem Rybníkova 14, 917 01 Trnava, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, Vložka č .: 28436 / T, IČ: 46 430 865, DIČ: 2023392096, DIČ: SK2023392096. Společnost Meetnlearn s.r.o. je plátcem DPH ("meetnlearn" nebo "Provozovatel").
  2. Kvalitnidoucovani.cz je online prostor na zprostředkování doučování mezi Doučovateľmi a studentovi ("kvalitnidoucovani.cz" nebo "web stránka").
  3. Provozovatel vydává tyto Všeobecné podmínky použití ("Podmínky"), které upravují práva a povinnosti Uživatelů při využívání Služeb poskytovaných na kvalitinedoucovanie.sk, a právní vztahy mezi Provozovatelem, Studentům a Doučovateľom dále jen uživateli.
  4. Poskytování a využívání Služeb ze strany Uživatelů na kvalitnidoucovani.cz se řídí především těmito Podmínkami. Podmínky jsou závazné pro všechny Uživatele a vztahují se na každý smluvní vztah mezi Studentům, Doučovateľom a Provozovatelem.
  5. Poskytování a využívání Služeb ze strany Uživatelů na kvalitnidoucovani.cz se řídí především těmito Podmínkami. Podmínky jsou závazné pro všechny Uživatele a vztahují se na každý smluvní vztah mezi Studentům, Doučovateľom a Provozovatelem.
  6. Stránky umožňují bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky na doučování - dále jen uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo svou podnikatelskou činnost.
  7. Na webu kvalitnidoucovani.cz je zakázáno přidávat inzeráty:
   - Půjček
   - Multilievel marketing
   - hubnutí
   - Webových stránek
   - Psaní inzerátů velkými písmeny
   - Prodej zboží
   - Inzerce jiných služeb než doučování
  8. Při vložení inzerátu se požadují následující údaje:
   Jméno
   Email
   Předmět
   město / lokalita / okres
   telefonní číslo
  9. Služby kvalitnidoucovani.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma.
  10. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit, pokud bude v rozporu s platnými zákony Slovenské republiky, podmínkami kvalitnidoucovani.cz nebo dobrými mravy.
  11. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo inzerát budí dojem, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám kvalitnidoucovani.cz
  12. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 3 měsíců.
  13. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí linku v oznamovacím emailu, který uživatel obdrží po zadání inzerátu.
  14. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi uživateli a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání a zaplacení.
  15. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním využitím registračních a statistických údajů. 
  16. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb kvalitnidoucovani.cz ani za způsob jakým služby kvalitnidoucovani.cz využívají. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
  17. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb kvalitnidoucovani.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb kvalitnidoucovani.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
  18. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb kvalitnidoucovani.cz věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby kvalitnidoucovani.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
  19. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatelů ai bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
  20. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které kvalitnidoucovani.cz nabízí.
  21. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
 2. Rešení sporů
  1. Jakékoliv spory budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou.
  2. V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, Spotřebitel má právo obrátit se na Provozovatele se žádostí o nápravu. Pokud Provozovatel na žádost Spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání Spotřebitelem, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení dle zákona č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů.Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelských sporů s Provozovatelem je Slovenská obchodní inspekce, kterou je možné za uvedeným účelem kontaktovat na adrese Ústřední inspektorát SOI, Odbor mezinárodních vztahů a ARS, Prievozská 32, poštovní přihrádka 29, 827 99 Bratislava nebo elektronicky na ars @ soi. sk aleboadr@soi.sk nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářská České republiky (seznam oprávněných subjektů je dostupný na stránce http://www. mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia- spotřebitelských-sporů / 146987s), přičemž Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. V případě přeshraničního sporu má spotřebitel právo obrátit se na Evropské spotřebitelské centrum, které mu poskytne adresu pro doručování, elektronickou adresu nebo telefonický kontakt na subjekt alternativního řešení sporů, který je příslušný k řešení jeho sporu. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Možnost obrátit se na obecný soud tím není dotčena.
 3. Cookies
  1. Soubory "cookies" jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení Uživatele, či jeho paměti. Tyto soubory našemu webu umožňují zaznamenat informace o vaší návštěvě, nastavení vašeho prohlížeče, jazyk, který preferujete a další informace. Vaše budoucí návštěva našich stránek tak může být mnohem rychlejší a více odpovídající vašim zájmům. Bez souborů cookies by prohlížení našeho webu bylo mnohem složitější. Tyto soubory nám mimo jiné pomáhají přizpůsobit naši nabídku právě vašim potřebám.
  2. Při návštěvě naší webstránky se Vám zobrazí informace, že v rámci poskytování Služeb používáme cookies a  že pokračovaním v návštěvě stránky udělujete souhlas s jejich používáním. Pokud souhlas neudělíte, je možné, že se vám některé části naší webstránky nebudou zobrazovat správně, jejich prohlížení pro vás bude složitější a nebude se vám zobrazovat nabídka Služeb odpovídajících právě vašim potřebám.
  3. Používání cookies nutně neznamená, že nám poskytujete vaše osobní údaje, avšak v případě, kdy nám své osobní údaje poskytnete (např. Z důvodu, abychom vám mohli poskytnout Služby), může dojít k propojení vašich osobních údajů s informacemi obsaženými v souborech cookies , avšak pouze za účelem zkvalitnění našich Služeb, které tak budou více odpovídat vašim individuálním požadavkům a potřebám. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme v souladu s Podmínkami ochrany o sobno údajů, které najdete na web stránce kvalitnidoucovani.cz/ochrana-osobnych-udaju
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 25.05.2018.
  2. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetové stránce www.kvalitni-doucovani.cz.