Ochrana osobních údajů

 1. Kdo je provozovatelem vašich osobních údajů?
  Provozovatelem osobních údajů, které nám poskytnete a osobou zodpovědnou za ochranu vašich osobních údajů ve smyslu platných předpisů je společnost meetnlearn s.r.o., se sídlem Rybníkova 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl: Sro, Vložka č .: 28436 / T, IČ: 46 430 865, DIČ: 2023392096, DIČ: SK2023392096.
 2. Jak chráníme vaše soukromí?
  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména v souladu s (i) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ("General Data protection Regulation ") a zákonem na ochranu osobních údajů.
 3. Jaké údaje o vás zpracováváme a jaký je právní základ pro zpracování?
  Při využívání našich služeb můžete být požádáni o uvedení některých vašich osobních údajů. Pro účely plnění smlouvy je zadání některých osobních údajů povinné, a to jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a IP adresu. Uvedené osobní údaje jsme oprávněn zpracovávat i bez Vašeho souhlasu z důvodu, že tyto údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy.

  Zpracování vašich osobních údajů pro jiné účely je možné pouze s vaším souhlasem nebo v případě oprávněného zájmu. Na základny Vámi uděleného souhlasu zpracováváme:
  • vaši emailovou adresu pro zasílání marketingových emailů za účelem informování o produktech, službách a akcích a související průzkum trhu;
  V našich informačních systémech zpracováváme následující osobní údaje:
  • IS Studenti: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, případně nepovinné údaje jako lokalita, osobní preference;
  • IS Doučovatelé: titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fotografie, informace o vzdělání a praxi, vysvědčení a certifikáty, lokalita, osobní preference, případně další údaje, které nám zpřístupníte
  • IS Marketing: e-mailová adresa;
 4. Jaký je právní základ zpracování vašich údajů?
  Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:
  • Váš souhlas - zejména souvislosti se zasíláním obchodních sdělení o novinkách, vylepšeních, změnách a aktuálních nabídkách (přímý marketing). Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů do času odvolání.
  • plnění našich zákonných povinností - při uchování údajů o vás a uzavřené smlouvě v našem účetnictví, ale také v případě povinnosti zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.
  • náš oprávněný zájem - u některých marketingových činnostech, při zlepšování našich služeb, v rámci personalizaci, v souvislosti s bezpečností a ochranou vašich dat. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do vašich práv, a zda převažuje náš oprávněný zájem.
 5. Komu poskytujeme vaše údaje?
  Údaje, které od vás shromažďujeme, se uchovávají na Webhostingu společnosti Websupport s.r.o., mohou však být přeneseny do země v rámci EU a zpracovávané v ní. Každý takový přenos vašich osobních údajů se provádí v souladu s platnými předpisy. Přenos mimo EU (do třetích zemí) se neuskutečňuje.

  Nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme vaše osobní údaje pro marketingové účely třetím stranám. Údaje, které se poskytují třetím stranám, se používají pouze na poskytnutí našich služeb pro vás. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu zveřejněny ani poskytnuty třetím osobám kromě zprostředkovatelů. meetnlearn jako provozovatel může vaše osobní údaje poskytnout svým zprostředkovatelem, a to výlučně na účel, který je vámi odsouhlasen a zároveň uvedený ve smlouvě se zprostředkovatelem. Aktuální seznam zprostředkovatelů:

  Profit365 - fakturační údaje pro vystavení faktur a vedení účetnictví;
  Niven s.r.o. - fakturační údaje pro účetnictví;
  Google Analytics - cookies;
  Google Adwords- cookies;
  VGD SLOVAKIA s.r.o. - finanční audit;
  Facebook - cookies, pixel;

 6. Jak dlouho údaje uchovávame?
  Vaše údaje uchováváme jen tak dlouho, dokud je to nutné pro účel, pro který jsme je získali. Naše doby uchovávání vycházejí z obchodních potřeb a vaše údaje, které již nejsou potřebné, jsou buď nezvratně anonymizovány (a anonymizované údaje mohou být uchovávány) nebo bezpečně zlikvidovány.

  Použití pro účely plnění smlouvy: během trvání platnosti smlouvy a v případě registrovaného uživatele po dobu registrace na portálu kvalitnedoucovanie.sk (zřízení uživatelského konta) Použití pro účely faktur: ve vztahu k jakýmkoli údajům v případech, kde se důvodně domníváme, že bude třeba bránit se nebo žalovat nebo uplatnit nárok vůči vám, nám nebo třetí straně, si můžeme ponechat tyto údaje tak dlouho, dokud je možné uplatňovat tento nárok , min. po dobu stanovenou platnou legislativou na archivaci. Použití na marketing: během trvání platnosti smlouvy resp. až do odvolání souhlasu. Použití pro zajištění kvality, pro výzkum a vývoj: vaše údaje budou uchovávány jen anonymizovaným způsobem, tzn. tak, aby je nebylo možné zpětně propojit s vámi.

 7. Jak zachováváme bezpečnost vašich dat?
  Používáme pravidelné skenování škodlivého softwaru. Vaše osobní informace jsou obsaženy za zabezpečenými sítěmi a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, které mají zvláštní přístupová práva k takovým systémem a databázím a jsou povinné zachovávat důvěrnost informací. Kromě toho všechny citlivé informace jsou šifrované pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL). Kdykoliv Uživatel zadá požadavek, implementujeme různá bezpečnostní opatření pro zachování bezpečnosti osobních údajů Uživatelů.
 8. Jaké máte práva?
  • Právo na přístup k údajům - získat informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, komu údaje poskytujeme, zda byly přeneseny do třetí země a jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat.
  • Právo na opravu - osobní údaje můžete vždy aktualizovat ve svém uživatelském kontě nebo nás požádat o jejich opravu.
  • Právo na vymazání (právo na zapomnění) - můžete požadovat vymazání údajů, které o vaší osobě uchováváme. My tak učiníme vždy, pokud to nevylučuje jiný právní základ, pro který údaje zpracováváme. V případě, že si u nás zrušíte konto, přistoupíme bezodkladně k vymazání vašich údajů ze všech informačních systémů, u nichž je to možné, z technických důvodů (např. Z důvodů bezpečnosti dat) se však může stát, že některé údaje budou vymazány po delší době.
  • Právo namítat - můžete namítnout zpracovávání Vašich osobních údajů, které je prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, zejména profilování nebo pro účely přímého marketingu.
 9. Kontaktujte nás
  Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se použití vašich osobních údajů z naší strany, kontaktujte nás e-mailem na adrese info@doucuji.eu

  Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat písemně na adresu meetnlearn s.r.o., Rybníkova 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, nebo e-mailem na info@doucuji.eu